author Image

RFS #1024 Vision System & AI System – United Kingdom (Hệ Thống Xử Lý Hình Ảnh & Trí Tuệ Nhân Tạo – Anh Quốc)